U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Stikstofdioxide / Historiek / Trends

Jaargemiddelde NO2

Jaargemiddelde NO2   |  19de hoogste uurgemiddelde NO2

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

De Europese jaargrenswaarde voor NO2voor de bescherming van de bevolking bedraagt 40 μg/m³. Die grenswaarde geldt vanaf 2010. Enkel de zones Antwerpen Haven en Antwerpen Agglomeratie hebben uitstel verkregen tot 2015 voor het halen van die grenswaarde. In die twee zones geldt tot dan een grenswaarde van 60 μg/m³ die gebaseerd is op de grenswaarde van 40 μg/m³ met een tolerantiemarge van 50%. Om dat uitstel te verkrijgen, werd een uitvoerig plan opgesteld waaruit blijkt dat de grenswaarde van 40 μg/m³ zal kunnen worden nageleefd vanaf 2015.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25) , het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en de maximale jaargemiddelde NO2-concentratie voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels.

no2_anmean_box_2015

Boxplots van de jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m³) voor de periode 1990-2015. Het ruimtelijke gemiddelde wordt door de blauwe cirkels weergegeven. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

klik hier voor meer info over de interpretatie van een boxplot

Evolutie regionale gemiddelden

De hoogste jaargemiddelden worden gemeten in de stedelijke gebieden. Dat is niet verwonderlijk gezien het sterke verkeersgerelateerde karakter van NO2. In 2015 was er in heel België geen enkele plaats met een jaargemiddelde boven de Europese drempel van 40 μg/m³. Er is geen duidelijke trend waarneembaar in de jaargemiddelde NO2-concentraties op regionaal of Belgisch niveau, hoewel vanaf 2007 de jaargemiddelde NO2-concentraties in alle gewesten stilletjes dalen. In 2015 blijft het jaargemiddelde gelijk voor Wallonië en daalt het met 1,2 μg/m³ voor Brussel en met 0,7µg/m³ voor Vlaanderen in vergelijking met 2014. Gemiddeld over Vlaanderen is het jaargemiddelde 14,3 μg/m³, gemiddeld over Brussel 28,1 μg/m³ en gemiddeld over Wallonië 10,2 μg/m³. Het ruimtelijk gemiddelde over België, rekening houdend met het aantal inwoners per gridcel (het bevolkingsgewogen gemiddelde), bedraagt 19,1 μg/m³. Dat ligt aanzienlijk hoger dan het niet-bevolkingsgewogen gemiddelde over België (12,1 μg/m³), wat weerspiegelt dat de gridcellen waar de meeste bevolking woont, ook de gridcellen zijn met hogere NO2-jaargemiddelde concentraties, namelijk de stedelijke gebieden.

no2_trend_anmean_2015

Evolutie van het NO2-jaargemiddelde in de drie gewesten en in België op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Ruimtelijke trends

De daling van de jaargemiddelde NO2-concentraties in België in de periode 1990-2015 is eerder beperkt. De grootste dalingen – tussen 05 en 0.7 µg/m³/jaar – doen zich voor in de regio's rond Charleroi, Brussel en Luik.

no2_anmean_spatial_trend_2015

Trend (µg/m³/jaar) van de jaargemiddelde NO2-concentraties in de periode 1990-2015. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.